Voorwaarden1. 4us.es domeinen, emailadressen en subdomeinen mogen niet gebruikt worden voor iligale en pornografische aktiviteiten op het internet. Wij hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien cliënt:- oneigenlijk gebruik maakt van het Internet of van de producten en diensten;- informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;- informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderzins kwetsend genoemd kan worden. 2. Alle afspraken lopen voor 1 jaar en worden daarna automatisch voor 1 jaar verlengd. Opzeggen is niet nodig bij niet tijdige betaling wordt de service automatisch geblokkeerd. Dit geld niet voor verkochte websites die op uw eigen domein of provider ruimte staan deze zijn uw eigendom en kunt u blijven gebruiken.3. 4us.es behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de cliënt bekend gemaakt. 4us.es is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt. Cliënt die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.4. Het is de cliënt niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:- het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;- spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud- het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;- hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet.5. Cliënt verklaart 4us.esniet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van cliënt, en verplicht zich 4us.es direct op de hoogte te stellen als cliënt enige claims ontvangt die voortvloeien uit de activiteiten van cliënt op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.6. Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Internet .4us.es
Internet .4us.es